không tìm, không nhìn thấy: kẻ đang câm nín dưới những kệ sách
fill a jar | làm đầy bình

your support helps fill ajar   ||   hỗ trợ của các bạn giúp làm đầy ajar
 

donate through | qua PayPal: shop@ajarpress.com

buy books || mua sách 
at the following places || tại các địa điểm sau:

 

- our online shop

- Hanoi:        

 • Manzi- ​14 Phan Huy Ích

 • Bookworm- 44 Châu Long

 • Tadioto- 24 Tông Đản

 • Ôzu - 3 Lý Đạo Thành

 • Tổ Chim Xanh- Bluebirds' Nest-​ 13 Đặng Dung

 • Thư Hiên - Sách & Tư Liệu- 259 Bạch Mai

 • The Book Coffee- 281 ngõ Văn Chương


Saigon:        

 • Inpages- 4 Lê Văn Miến


Bangkok

New York City:

 • Berl's Poetry Shop- 126a Front St., Brooklyn

 • Book Culture- 536 W. 112th St., Manhattan

   

AJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJARAJAR